תחומי מומחיות – לקוחות כשירים

לקוחות כשירים

הגדרת משקיע כשיר: הגדרת משקיע כשיר נקבעת ע”י הרשות לניירות ערך ולאחרונה עברה שינוי שמאפשר ללקוחות נוספים להצטרף לחוג “המשקיעים הכשירים“. החוק תוקן לאחרונה במרץ 2016 וכלל הקלות שעיקרן ביטול חובה של קריטריונים המצריכים ניסיון או מומחיות בשוק ההון שחייב מספר מינימאלי של עסקאות והפחתת סף הנכסים הנזילים מ-12 מיליון ₪ ל-8 מיליון ₪ ואפשרות למבחן משולב עם הכנסות.

מיהו משקיע כשיר?

משקיע כשיר (או באנגלית: “Accredited Investor”) הוא אדם פרטי או חברה שמנהלים סכומים בהיקף גבוה ועומדים באחד משלשת המבחנים שהעמידה רשות לני”ע:
  • “מבחן שווי הנכסים” – השווי הכולל של הנכסים הנזילים הינו 8.1 מיליון ש”ח לפחות
  • “מבחן גובה ההכנסה” – סך ההכנסות האישיות עומדות על 1.2 מיליון ש”ח או 1.8 מיליון ש”ח הכנסה משפחתית
  • “המבחן המשולב” – השווי הכולל של הנכסים הנזילים הינם 5 מיליון ש”ח +  600,000 ₪ הכנסה אישית או 5 מיליון ₪ נכסים נזילים + 900,000 ₪ הכנסה של התא המשפחתי. משקיע כשיר יכול להיחשף להשקעות ללא תשקיף וללא מגבלת 35 הניצעים
לכבוד:
למפרט פמילי אופיס בע"מ
על מנת לקבל מידע מפורט על אפשרויות השקעה, אני, החתום מטה,
מאשר בזאת כי הנני משקיע הנמנה בתוספת הראשונה לחוק ניירות ערך, תשכ"ח 1968- (להלן: "משקיע כשיר" ו-"החוק").
הריני לאשר:
1. אני מודע למשמעות היותי משקיע כשיר, וכי אני מסכים לכך לצורך קבלת הצעת רכישת ניירות ערך בקרנות;
2. ידוע לי כי במועד הצטרפותי להשקעה כמשקיע כשיר, יהיה עלי להמציא אסמכתא מתאימה לתמיכה בהצהרתי זו;
3. במקרה שיחול שינוי כלשהו ביחס לעמידתי באילו מהתנאים המפורטים בסעיף 1 לעיל, אביא עובדה זו לידיעתכם מיד עם קרות השינוי כאמור;
* נכסים נזילים מזומנים, פיקדונות, נכסים פיננסיים כהגדרתם בחוק הייעוץ וניירות ערך הנסחרים בבורסה;
** תא משפחתי יחיד ובני משפחתו הגרים עמו או שפרנסת האחד על האחר;